estell_greydaw: (обычная)
[personal profile] estell_greydaw
Оригинал взят у [livejournal.com profile] morreth в Друзі, дуже важливо! Розкажіть друзям!
Оригинал взят у [livejournal.com profile] gloria_ma в Друзі, дуже важливо! Розкажіть друзям!
Якщо ви бачите якихось людей, схожих на "туристів" або провокаторів , або просто агресивні сформовані групи людей, які намагаються розхитувати та загострювати ситуацію в країні,

За номером 0-800-501-482
Громадяни можуть цілодобово звернутися до Служби безпеки України на конфіденційній основі в разі наявності інформації щодо корупційних дій з боку державних службовців, питань, що заслуговують на увагу контррозвідки і стосуються особливо небезпечних злочинів проти держави, зокрема державної зради і шпигунства та з інших питань, що належать до компетенції СБ України.

НЕ ВАГАЮЧИСЬ, одразу набирайте СБУ, від цього ЗАЛЕЖИТЬ МИР ТА СПОКІЙ В УКРАЇНІ!


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112 131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:14 am
Powered by Dreamwidth Studios